Ansökan om ledighet för elev

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du söka om ledighet för elev i grundskolan som du är vårdnadshavare för. 

Det är rektor för respektive skola som beviljar ledighet. Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet, men om det finns så kallade synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera för förlorad undervisning, och,
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten