Anmäla miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Innan man startar vissa verksamheter krävs en skriftlig anmälan. Vilka verksamheter som berörs går att läsa i miljöprövningsförordningen (2013:251). En anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.

Här finns blanketter för att anmäla uppstart, ändring eller nedläggning av miljöfarlig verksamhet, skjutbana, lantbruk, avfall för anläggningsändamål och omläggning av skogsmark till åkermark.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Miljöskydd och skydd av hälsa, hälsoskydd - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se