Lämna redogörelse för skifteshinder till överförmyndarnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föräldrabalken 15 kap 3 § anger att ställföreträdaren ska lämna en redogörelse till överförmyndaren om boet inte har skiftats inom sex månader från det att bouppteckningen förrättats och därefter var sjätte månad, om inte överförmyndaren bestämmer annat.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019588000

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@kumla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa