Spridning av kemiska bekämpningsmedel

LÄS MER

 

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel:

 • i allmänna parker och trädgårdar som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3 i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Det krävs en skriftlig anmälan för att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
 •       a. invasiva främmande arter, eller
 •       b. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
 • på banvallar, och
 • inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Detta gäller för alla bekämpningsmedel, även ogräsättika.

 

Det är förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel på:

 • ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • skolgårdar, förskolegårdar eller allmänna lekplatser,
 • allmänna parker, trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden,
 • koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, 
 • växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnad@kumla.se
019-58 00 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnd
samhallsbyggnad@kumla.se