Spridning av kemiska bekämpningsmedel

LÄS MER

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Det krävs en skriftlig anmälan för att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat,
 • på banvallar, och
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Detta gäller för alla bekämpningsmedel, även ogräsättika.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnad@kumla.se
019-58 00 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnd
samhallsbyggnad@kumla.se