Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall

LÄS MER

För att få dispens från sophämtning ska användningen av huset och mängden avfall vara betydligt mindre än vid normal användning av en fastighet. Särskilda skäl måste tas upp i ansökan. Att en fastighet endast är fritidsbebodd är inte ett skäl till dispens. Hur allt avfall ska tas omhand måste anges i ansökan tillsammans med beskrivningen hur fastigheten används. Ansökan lämnas in tillsammans med bilagan om omhändertagande av olika avfallstyper.

Även om undantag beviljas ska fastighetsägaren betala grundavgift för sophämtning. I grundavgiften för bostäder ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende. Dessutom finansierar grundavgiften information, planering, administration, medborgarservice och fakturering.

 

Frågor om e-tjänsten

Kumla kommun
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnd
servicecenter@kumla.se