Ansökan om att bli familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson

LÄS MER

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran.

I praktiken innebär detta att ett familjehem tar emot någon annans barn i sitt hem och ser till att barnet får sina behov tillgodosedda.

Familjehem är i dag den vanligaste vårdformen för barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Orsaken kan ligga i hemförhållanden och/eller i barnets/ungdomens eget beteende. De barn och unga som placeras i familjehem bor där olika lång tid och socialnämnden är skyldig att noga följa vården och var sjätte månad omprövas/övervägs vården.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Namn
  • Telefonnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa