Anmäla schaktarbete, lämna öppnings- och slutanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som ska utföra någon form av arbete som berör en gata, väg, gång- och/eller cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta till Kumla kommun. Du behöver lämna både en öppningsanmälan innan påbörjat arbete och en slutanmälan efter avslutat arbete. Detta kan du göra här, genom att använda e-tjänsten "Lämna öppnings- och slutanmälan för schaktarbete".

Vid lämnande av öppningsanmälan får du ett ärendenummer, som du måste ange i slutanmälan. Öppningsanmälan ska lämnas minst fem dagar före schaktarbetets påbörjan. Grävarbeten sker ofta på offentlig plats och påverkar framkomlighet, säkerhet och komfort, därför är det viktigt att återställning sker i så nära anslutning till grävningsarbetet som möjligt. Endast entreprenör utsedd av Kumla kommun får sköta återställningen. Entreprenören är fullt ut ansvarig tills arbetet har återrapporterats. Omedelbart efter avslutat arbete ska en slutanmälan göras till kommunen. Ansvaret för eventuella skador som rapporteras in till kommunen ligger på den ansvarige för grävarbetet till dess slutanmälan inkommit till kommunen. Trafikanordningsplan ska bifogas.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Trafik, tillstånd, övervakning och lokala trafikföreskrifter - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning via e-legitimation
  • Vid lämnande av slutanmälan måste du fylla i det ärendenummer som du fick vid lämnande av öppningsanmälan (se "Mina sidor" i rubrikraden)
  • Trafikanordningsplan ska bifogas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa