Anmälan installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan krävs för värmepump för bergvärme, ytjordvärme, sjövärme och grundvattenvärme. Luftvärmepump är inte anmälningspliktig. Tillstånd behövs om värmepumpen ska vara belägen inom vattenskyddsområde. Tillstånd söks genom att frågan "Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?" besvaras med ett "Ja".

Med e-tjänsten kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av bergvärme och ytjordvärme. För att anmäla värmepump för grundvattenvärme eller ytvattenvärme använder du blanketten.

Till din anmälan behöver du bifoga en situationsplan i lämplig skala (helst 1:400) som visar fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, borrhålets eller kollektorns (köldbärarkretsens) placering samt eventuell gradning (lutning) på borrhålet), egen vattentäkt och avloppsanordning samt, i förekommande fall, grannars vattentäkter och avloppsanordningar. Ange avstånd i meter mellan de olika anläggningarna, mät direkt på marken på din fastighet för att få exakta avstånd och ange på situationsplanen.

Observera att du behöver lämna in din anmälan till myndighetsnämnden senast sex veckor innan du planerar att påbörja arbetet.

På kommunens hemsida hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter: Miljöskydd och skydd av hälsa, hälsoskydd - Kumla kommun

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Inloggning med e-legitimation
  • Måttsatt situationsplan där avstånd mellan anläggningar på din fastighet anges i meter
  • Grannes intyg om borrhålet placeras mindre än 10 meter från fastighetsgräns - se blankett
  • Mängd koncentrerad köldmedium (kg) (fråga din installatör om du inte känner till detta)
  • Typ av frostskyddsvätska i kollektorslang (köldbärarkrets) (fråga din installatör om du inte känner till detta)
  • Typ av köldmedium i värmepumpen (fråga din installatör om du inte känner till detta)
  • Borrarens certifikatnummer (fråga din entreprenör om du inte känner till detta)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa