Anmälan installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan krävs för värmepump för ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Luftvärmepump är inte anmälningspliktig.

Med e-tjänsten kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Du kan använda e-tjänst för att anmäla värmepump för ytjordvärme och bergvärme. För att anmäla värmepump för grundvattenvärme eller ytvattenvärme använder du blanketten.

Tillstånd behövs om värmepumpen ska vara belägen inom vattenskyddsområde. Tillstånd söks genom att frågan "Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?" besvaras med ett "Ja".

Till din anmälan behöver du bifoga en situationsplan i lämplig skala (helst 1:400) som visar fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, kollektorns (köldbärarkretsens) eller borrhålets placering samt eventuell gradning (lutning) på borrhålet, egen vattentäkt och avloppsanordning samt, i förekommande fall, grannars vattentäkter och avloppsanordningar. Ange gärna avstånd i meter mellan de olika anläggningarna, mät direkt på marken på din fastighet för att få exakta avstånd och ange på situationsplanen.

Observera att du behöver lämna in din anmälan till myndighetsnämnden senast sex veckor innan du planerar att påbörja arbetet.

Vid anmälan om att installera värmepump tas en prövningsavgift ut, se fastställd taxa.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Inloggning med e-legitimation
  • Måttsatt situationsplan där avstånd mellan anläggningar på din fastighet anges i meter
  • Grannes intyg om borrhålet placeras mindre än 10 meter från fastighetsgräns - se blankett
  • Mängd koncentrerad köldmedium (kg) (fråga din installatör om du inte känner till detta)
  • Typ av frostskyddsvätska i kollektorslang (köldbärarkrets) (fråga din installatör om du inte känner till detta)
  • Typ av köldmedium i värmepumpen (fråga din installatör om du inte känner till detta)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa