Uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Här kan du ansöka om uppskjuten skolplikt, det vill säga att barnet börjar skola det kalenderår det fyller sju år istället för sex år.

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju
år. Detta regleras av 7 kap. 10 § skollagen [2010:800].

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se