Ansöka om förhandsbesked för bygglov

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du ansöka om förhandsbesked för en kommande bygglovsansökan. Ett beslut om förhandsbesked innebär att kommunen prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Kommunen kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se