Anmäla föräldraskap för barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du lämna information som socialtjänsten behöver för att föräldraskapet ska kunna bekräftas. För att bekräfta föräldraskapet kommer du/ni, under cirka 10 minuter, att få träffa en handläggare på servicecenter i stadshuset.

Fastställda föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin identitet.

När mamman är ogift måste socialtjänsten försöka utreda och fastställa föräldraskap. Är modern gift gäller föräldraskapspresumtionen, dvs. hennes make blir förälder till barnet.

Av 2 kap. 1 § föräldrabalken följer att socialnämnden är skyldig att försöka utreda och fastställa föräldraskap för ett barn som föds av en ogift mor, om barnet har hemvist i Sverige

Av 2 kap. 2 § föräldrabalken framgår att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört ansvarar för att försöka utreda och fastställa föräldraskapet till barnet.

Om det finns särskilda skäl kan ni som föräldrar kan välja att bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan födseln, tidigast två månader innan beräknad födsel.

Skatteverkets nya e-tjänst för föräldraskap
Du som har blivit förälder efter 1 januari 2022 kan bekräfta föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. I tjänsten kan ni även ansöka om gemensam vårdnad om barnet. Läs mer om hur ni går till väga på skatteverket.se.

https://www.skatteverket.se/bekr%C3%A4ftaf%C3%B6r%C3%A4ldraskap

Så här använder ni tjänsten:

Du som inte har fött barnet:

1. Logga in i e-tjänsten med ditt personnummer.
2. Bekräfta att du är barnets förälder. Du kan samtidigt också ansöka om gemensam vårdnad.
3. Signera med e-legitimation.
4. Meddela den förälder som fött barnet att det finns en bekräftelse att godkänna.

Du som har fött barnet:

1. Vänta tills den andra föräldern har bekräftat sitt föräldraskap i tjänsten.
2. Logga in i e-tjänsten med ditt personnummer.
3. Godkänn den andra personens föräldraskap. Du kan samtidigt också ansöka om gemensam vårdnad.
4. Signera med e-legitimation.

När den förälder som ska bekräfta sitt föräldraskap har signerat bekräftelsen och den förälder som har fött barnet har godkänt bekräftelsen genom att också signera är föräldraskapet fastställt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa